Chętni do budowy rowerowej W-Z

Chętni do budowy rowerowej W-Z

W dniu 16.11.2015 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu „Budowa drogi rowerowej wzdłuż alei Bandurskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego, od ulicy Krzemienieckiej do ulicy Kopcińskiego”. Do dnia 16.11.2015 r  zostało złożonych 10 ofert przez potencjalnych wykonawców.  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2 499 999,99 zł brutto. W poniższej tabeli zaznaczyliśmy wszystkich oferentów pogrubiając te oferty, które mieszczą się w założonym przez ZDiT limicie cenowym.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 1) Cena ofertowa brutto (PLN)
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi
1 P.U.H. DOMAX  Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
2 986 876,45
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
2 Zakład Remontowo-Drogowy Barbara Wiśniewska ul. Bartoka 35/22
92-546 Łódź
2 371 024,08
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
3 STRABAG Sp.  z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków 2 916 335,29
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
4 Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” Sp. z o.o. ul. Dostawcza 6 93-231 Łódź 2 510 102,27
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
5 Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY-ŁÓDŹ” S.A. ul. Bratysławska 52 94-112 Łódź 4 076 397,48
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
6 SKANSKA S.A. ul. gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa 2 417 240,77
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
7 Larkbud Sp. z o.o.  ul. Kaczeńcowa 6 m. 17 91-214 Łódź 2 177 100,00
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
8 Kral Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej- Curie 12/14 90-505 Łódź 2 329 999,35
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
9 Przedsiębiorstwo „UNIDRO” S.A. ul. Dostawcza 10 93-231 Łódź 2 972 682,21
60 miesięcy od daty odbioru końcowego
10 EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie  55-040 Kobierzyce 3 246 533,84
60 miesięcy od daty odbioru końcowego

 

AKTUALIZACJA 

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – Zamawiający informuje, że ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, jest:

oferta nr 7 złożona przez:
Larkbud Sp. z o.o.
ul. Kaczeńcowa 6 m. 17, 91-214 Łódź

  1. za cenę ofertową brutto: 2 177 100,00 zł
  2. okres gwarancji jakości i rękojmi : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego

Uzasadnienie wyboru:

  • a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
  • c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy
  • d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów

Wybrana oferta jw. otrzymała:
80 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%”, 20 punktów w kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi = 20 %” co łącznie dało 100 punktów;

{hb}

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow